Què oferim?

Ajuda Econòmica d’Orfenesa

Doni’s d’alta

Donar-se d’alta és fàcil. Només cal:

  1. Omplir i signar l’imprès d’alta amb:
    1. Les dades del mutualista.
    2. Les dades dels assegurats, en aquest cas poden ser amb un assegurat (el mutualista o el fill del mutualista) i amb un segon assegurat (el cònjuge del mutualista o el cònjuge del fill del mutualista).
    3. Les dades dels beneficiaris de l’assegurança (els fills del mutualista o els néts del mutualista) indicant quin és el tram de cobertura que es vol contractar.
  2. Omplir i signar la Declaració d’Estat de Salut per cada assegurat.
  3. En el cas dels familiars s’haurà d’especificar el grau de parentiu, així com justificar aquest vincle.
  4. La documentació s’haurà de trametre al centre 90.001 – Mútua del Personal de "la Caixa" o bé al C/ Gran Via Carles III, 84 6a. planta  08028 Barcelona.