Avís legal

L’accés al portal de la Mútua i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal.
La informació facilitada per la web és la vigent en la data de l’última actualització i la Mútua es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment.
Els continguts del portal no constitueixen una oferta vinculant.

Política de privacitat i protecció de dades
La Mútua compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Les dades personals recollides només es tractaran i se cediran amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Propietat intel·lectual i industrial
El portal de la Mútua, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que s’hi contenen estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals la Mútua n’és titular o en posseeix la llicència.

Responsabilitats
La Mútua no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la Mútua; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.