La Mútua

Comissió de Control

La Comissió de Control és un òrgan independent de la Junta Directiva amb la funció de vetllar perquè l’actuació de la Junta Directiva sigui conforme als criteris i resolucions adoptats per l’Assemblea i també de verificar el funcionament financer de la Mútua.

  • Josep Lluís Espuña Turmo

  • Antoni Jové Brugués

  • Immaculada Puig Pla

  • Josep Ramon Montserrat Miró

  • Rafael Agea Tomás

  • Josep Mª Buxó Massaguer

  • Francesc Ruíz Armengol