Doni’s d’alta!

Formularis d’alta

Subsidi Econòmic Mèdico-Quirúrgic

Donar-se d’alta és fàcil. Només cal:

 1. Omplir i signar l’imprès d’alta amb les dades de l’empleat i les dels familiars a incloure, si és el cas.
 2. Presentar la Declaració d’Estat de Salut per cada persona a inscriure. En el cas de nens menors a 5 anys caldrà tant sols un informe del pediatra on indiqui el seu estat de salut.
 3. Presentar un informe odontològic molt simple, seguint la pauta de l’imprès que acompanyem (es pot trametre posteriorment). En el cas dels nens menors de 5 anys no és necessària la seva presentació
 4. En el cas dels familiars s’haurà d’especificar el grau de parentiu, així com justificar aquest vincle.
 5. La documentació s’haurà de trametre al centre 90.001 - Mútua del Personal de "la Caixa", o bé al C/ Gran Via Carles III, 84 6a. planta 08028 Barcelona.
Ajuda Econòmica d’Orfenesa

Donar-se d’alta és fàcil. Només cal:

 1. Omplir i signar l’imprès d’alta amb:
  1. Les dades del mutualista.
  2. Les dades dels assegurats, en aquest cas poden ser amb un assegurat (el mutualista o el fill del mutualista) i amb un segon assegurat (el cònjuge del mutualista o el cònjuge del fill del mutualista).
  3. Les dades dels beneficiaris de l’assegurança (els fills del mutualista o els néts del mutualista) indicant quin és el tram de cobertura que es vol contractar.
 2. Omplir i signar la Declaració d’Estat de Salut per cada assegurat.
 3. En el cas dels familiars s’haurà d’especificar el grau de parentiu, així com justificar aquest vincle.
 4. La documentació s’haurà de trametre al centre 90.001 – Mútua del Personal de "la Caixa", o bé al c/ Gran Via Carles III, 84 6a. planta  08028 Barcelona.