Què oferim?

Subsidi Econòmic Mèdico-Quirúrgic

Què és?

És una prestació econòmica per a compensar al mutualista les despeses incorregudes pels tractaments o actes mèdico-quirúrgics, quina cobertura i condicions s’estableixen en el Reglament i en funció dels percentatges que s’hi indiquen, tenint en compte el principi de complementarietat.

En aplicació del principi d’igualtat entre tots els mutualistes es poden aplicar exclusions en el moment d’alta a la Mútua.

L’aspiració d’aquesta prestació és la de cobrir les necessitats medicoquirúrgiques dels mutualistes i dels seus adherits. Amb aquesta finalitat, les contingències cobertes seran objecte de constant adaptació i seran comunicades als interessats així com, en el seu cas, els percentatges de cobertura.